Предимствата на сертифицирания овощен посадъчен материал
  • Добър здравен статус и висока степен на сигурност за качеството на посадъчния материал.
  • По-добри резултати на прихващане и при присаждане.
  • По-бързо навлизане в период на плододаване и гарантирано дълголетие.
  • Изравнени по сила на растеж насаждания. 
  • Бързо и равномерно развитие на цялото насаждане.
  • Възможност за редуциране на торенето и разходите за растителна защита.
  • Възможност за прилагане на целеви мероприятия за растителна защита при нисък дял на отклоненията.
  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
  • ВИСОКА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАСАЖДЕНИЯТА